Στραγάλια Τσεφτέ

Διατίθεται σε συσκευασίες και χύμα